Denne artikel omhandler ansættelsesbevisloven, som definerer en række minimumskrav for ansættelseskontrakter.

Tilbud! Få styr på dine juridiske dokumenter med Contractbook.
Tryk her og få 30 dage gratis.

Ifølge ansættelsesbevisloven skal en medarbejder have modtaget en ansættelsesaftale, hvis vedkommende arbejder mere end otte timer om ugen og har været ansat i mere end en måned. Hvis lønmodtageren ikke har modtaget en kontrakt, har denne dermed ret til en godtgørelse (på ca. 10.000 kroner). Man bruger nemlig ansættelsesaftaler til at tydeliggøre retsstillingen mellem parterne. Derudover bruges de præventivt til at undgå eventuelle tvister. I nogle tilfælde kan man bruge konsulentaftaler eller andre HR-kontrakter.

 

Det er altså arbejdsgiverens pligt at oplyse om de væsentlige vilkår i et ansættelsesforhold. Man skal være opmærksom på, hvis overenskomster og andre love (eksempelvis funktionærloven) udvider den ansattes rettigheder.

 

Et ansættelsesbevis skal være skriftligt.

 

Ansættelsesbevisloven: Minimumskrav

Arbejdsgiveren skal først og fremmest oplyse modtageren om navn, adresse og det sted, hvor arbejdet hovedsageligt skal foregå. Man kan også oplyse forskellige adresser.

 

Der skal desuden være beskrivelser af begyndelsestidspunkt og forventet varighed, hvis det er en tidsbegrænset ansættelse. Lønmodtagerens titel, rang og jobkategori, samt de forventede arbejdsopgaver skal ligeledes fremgå.

 

Derudover skal man beskrive lønmodtagerens rettigheder, såsom deres ferierettigheder såsom retten til feriepenge, og lønvilkår samt regler for opsigelse og ugentlig arbejdstid. Til sidst skal man angive, om og i så fald hvilke overenskomster, der regulerer ansættelsesforholdet. Regler for opsigelse er dog ikke nødvendigvis nok. Man bør altid forholde sig til reglerne for afskedigelse, hvis man ønsker at opsige en medarbejde.

 

Andre elementer i ansættelseskontrakter

Udover ovenstående minimumskrav vælger de fleste også at indføre afsnit om sygdom, værneting, ophavsret og know-how i ansættelseskontrakterne. Nogle vil også have regler for tavshedspligt og fortrolighed, samt klausuler der regulerer den ansættes færden efter endt ansættelse.

Hvis man ønsker at ændre en ansættelsesaftale efter indgåelse, kan man benytte sig af en tillægsaftale.

Effektiv kontrakthåndtering til moderne virksomheder

Udform, underskriv og opbevar dine kontrakter
sikkert og digitalt, ét sted.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ansvarsfraskrivelse: Denne oversigt er kun til orienteringsformål og kan ikke henregnes som juridisk rådgivning