I denne artikel finder du en introduktion til de juridiske begreber opsigelse og ophævelse, som betegner to måder at bringe en kontrakt til ophør.

Tilbud! Få styr på dine juridiske dokumenter med Contractbook.
Tryk her og få 30 dage gratis.

Det fremgår umiddelbart af aftaleloven, at aftaler og kontrakter skal overholdes. Det betyder dog ikke, at man ikke kan komme ud af dem igen. Nogle kontrakter vil eksempelvis indeholde på forhånd aftalte regler for opsigelse. Det kunne eksempelvis en opsigelsesperiode med nogle på forhånd godkendte opsigelseskriterier. Samtidig kan man ophæve en aftale, forudsat at begge parter er enige om det, eller hvis en af parterne har begået en misligholdelse af den oprindelige aftale. Det vil sige, at man kan ophæve en kontrakt, hvis modparten ikke har opfyldt sine forpligtelser. Hvis man på den anden siden ophæver en kontrakt uretmæssigt, såvil man for det meste skulle betale en erstatning til modparten.

Opsigelse og ophævelse blandes ofte sammen, men det kan have store konsekvenser, hvis man ikke vælger den rette løsning.

Opsigelse af en kontrakt

Mange kontrakter vil indeholde et afsnit om opsigelse. Dermed kan man bringe en kontrakt til ophør, hvis man varsler det indenfor den aftalte tid og ud fra de kriterier, der er defineret i kontrakten. Kort sagt kan man altså sige, at en opsigelsen er et led i en aftale. Eksempel kan være en lejekontrakt, hvor man begge parter har ret til at opsige lejemålet, såfremt de varsler det inden for den aftale tid. I det tilfælde er reglerne for opsigelse reguleret af lejeloven. som du kan læse her.

I ansættelseskontrakter vil der også være et afsnit, der beskriver reglerne for opsigelse. De gælder stort set altid begge veje, men opsigelsesperioden er ikke altid lige lang. Er den ansatte funktionær, vil der som følge af funktionærloven være nogle ret faste regler for opsigelsesperioden. Man skal yderligere være opmærksom på, at der kan være klausuler i aftalen, som fastsætter en række regler for, hvad man må foretage sig efter kontraktens ophør.

Ovenfor finder du en skabelon til en skriftlig opsigelse til en funktionær

Opsigelse af en medarbejder

Hvis du ønsker at opsige en medarbejder, bør du altid orienterer dig i reglerne for afskedigelse. En afskedigelse er i ansættelsesretlig forstand, når en arbejdsgiver vælger at bringe en medarbejders ansættelse til ophør. En afskedigelse skal altid være rimeligt begrundet, så du må eksempelvis ikke fyre en medarbejder på grund af sygdom, barsel eller alder. Det går heller ikke at opsige en medarbejder på grund af vedkommendes politiske observans eller seksuelle orientering. Man må med andre ord ikke diskriminere. Det kan blive meget dyrt, hvis ikke du har styr på reglerne. En uretmæssigt fyret medarbejder kan have ret til en godtgørelse på op til en årsløn.

Nedskæringer, omstruktureringer og besparelser er i stedet valide grunde. Man behøver ikke at være konkurstruet for at bruge disse begrundelser, så man kan altid henvise til, at medarbejderens stilling bliver nedlagt som følge af omstruktureringer. Det fremgår også som årssag i skabelonen for en skriftlig opsigelse ovenfor. Den fungerer glimrende til funktionære.

Det kan også godtvære, at du skal give en skriftlig advarsel, før det er muligt at opsige en medarbejder.

Opsigelse og opsigelsesvarsel

Som udgangspunkt har en kontrakt den opsigelsesvarsel, der er aftalt i ens kontrakt. Andre gange er der fastlagte regler for, hvordan man skal regulere spørgsmålet om opsigelsesvarsel i kontrakter. Det kan være, der er bestemte overenskomster, men det kan også være love. Eksempelvis er funktionærloven et godt eksempel.

Det fremgår nemlig, at følgende opsigelsesvarsler gælder. Har man været ansat i et firma i under 6 måneder, har man 1 måneds opsigelse. Har man været ansat i 6 måneder til tre år, har man tre måneders opsigelse. 3-6 år giver 4 måneders opsigelse, 6-9 år giver 5 måneders opsigelse og over 9 år giver 6 måneders opsigelse.

Ophævelse af en kontrakt

Hvis begge parter gensidigt er enige om at bringe en aftale til ophør, er der tale om en ophævelse. Det er ret problemfrit, og man omgår desuden opsigelsesreglerne, hvis begge har interesse i det. Det kunne være, hvis en ansat og en arbejdsgiver bliver enige om at ophøre samarbejdet. Hvis kun den ene part tilintetgør eller bringer en aftale til ophør, kræver det for det meste en misligholdelse. Man kan ikke bare ophæve en aftale uden grund, da der så ikke ville være meget grund til at indgå den i første omgang.

For at være berettiget til at ophæve en aftale, skal der altså være en misligholdelsesgrund. Det kan være regler, der fremgår af kontrakten eller det kan være, hvis en part slet ikke har opfyldt en kontrakts indhold. Hvis ikke modparten har misligeholdt kontrakten, vil man typisk skulle betale en erstatning. Det er dog et krav, at ophævelsen sker umiddelbart efter misligholdelsen. En misligholdelse kunne eksempelvis være vanhjemmel eller en retsmangel. Har man dog ikke ret i, at der er sket en misligeholdelse, vil den anden part have mulighed for at søge erstatning.

Effektiv kontrakthåndtering til moderne virksomheder

Udform, underskriv og opbevar dine kontrakter
sikkert og digitalt, ét sted.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ansvarsfraskrivelse: Denne oversigt er kun til orienteringsformål og kan ikke henregnes som juridisk rådgivning